กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)


ข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดราคาจำหน่ายน้ำประปา(ฉบับที่21)พ.ศ.2558 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ประกาศ กปภ. เรื่อง กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2542

ประกาศ กปภ. เรื่อง แอพW88 | สูตรยิงปลา | เกมส์ยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกแอพW88 | สูตรยิงปลา | เกมส์ยิงปลา | ระบบเกมส์ Fishing Master  | เกมยิงปลาที่เล่นง่ายที่สุดในโลกสารส่วนบุคคล ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2543

ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งการลักใช้น้ำประปา พ.ศ.2526 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2526

ระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย กรณีลักใช้น้ำประปา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2551

ระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการติดตั้งวางท่อประปาให้แก่ผู้ขอใช้น้ำ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546

ระเบียบ กปภ. ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ลงวันที่ 7 กันยายน 2553

ประกาศ กปภ. เรื่อง การทำสัญญากู้เงินของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559

ประกาศ กปภ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศ กปภ. เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559

ประกาศ กปภ. เรื่อง การออกพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศ กปภ. เรื่อง การออกพันธบัตรการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2559 ครั้งที่ 3 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559